OKI004 Group meeting pod with touchdown - Spaceoasis

Okinawa Range